Petycja

Petycja do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wdrożenia systemowych działań profilaktycznych POChP w polskiej służbie zdrowia 

Szacuje się, że problem POChP dotyczy ok. 2-2,5 mln mieszkańców Polski, ale nie wszyscy mają świadomość choroby. Wystarczyłoby jedno, proste i szybkie badanie spirometryczne, by zdiagnozować pacjenta i wdrożyć skuteczne leczenie! Profilaktyka to konieczność, bo POChP jest już trzecią przyczyną zgonów na świecie. 

Możemy to zmienić – to prostsze, niż mogłoby się wydawać. 

Ty też możesz pomóc! 

Treść petycji
1143 podpisanych petycji
Podpisz petycję

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 8, 60-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000332474, NIP: 7792360001, REGON: 301142448, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@nekk.pl, tel. 61 651 36 00 lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@neuca.pllub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych NEKK Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:
 4. złożenia petycji do Ministerstwa Zdrowia – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”),
 5. reprezentowania Państwa przez Administratora w stosunku do podmiotu, do którego składana jest petycja (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEKK SP. Z O.O. Ministerstwu Zdrowia do którego kierowana jest petycja, a także podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, ale nie dłużej niż:
 9. do czasu wniesienia sprzeciwu,
 10. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 11. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadkach, kiedy NEKK SP. Z O.O. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.